Schoolgids

U kunt deze nieuwe schoolgids 2015–2019 digitaal opvragen. Deze gids is het resultaat van overleg en samenwerking tussen directieleden, teamleden, MR-leden en ouders en is vervolgens doorhet bestuur van de Stichting KONOT vastgesteld.

Deze gids informeert u over de meest belangrijke zaken op onze school. Het gaat vooral om: Een beschrijving van wat u, ouders, concreet van onze school kunt verwachten;  
Het weergeven van de resultaten van het afgelopen schooljaar (of jaren) 
Het geven van overige relevante informatie over onze school. 
De MR (medezeggenschapsraad) heeft instemmingsrecht met betrekking tot de schoolgids. Vanzelfsprekend kan deze gids niet allesomvattend zijn. Indien u van mening mocht zijn, dat bepaalde zaken, zoals vermeld in deze gids, niet in overeenstemming zijn met uw beleving, of u mist bepaalde zaken, dan verneemt de directie dat graag van u. Let wel het gaat in dit verband om algemene zaken, dus zaken betreffende: beleid en organisatie en niet om persoonlijke zaken. Ook suggesties ter verbetering van deze gids ontvangen we graag. Op deze wijze kan dit document tevens een middel zijn tot communicatie en discussie tussen u en ons. Met een positieve, open instelling zijn wij allen het meest gediend!