Medezeggenschapsraad

Doel medezeggenschap 

Het meepraten over schoolbeleid door ouders en leerkrachten. De MR is een orgaan welke op onderdelen advies en/of instemmingbevoegdheid heeft. Dit betekent dat ook ouders invloed kunnen uitoefenen op schoolse zaken betreffende hun kind. De MR informeert de achterban (ouders) via de ouderraad en de nieuwsbrief van de school. Alle ouders en personeelsleden mogen stemmen voor de MR of zichzelf verkiesbaar stellen. 

Bevoegdheden en rechten MR 

De directie van de Maten is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in en om de school. Die verantwoordelijkheid houdt echter niet een volledige vrijheid in: over belangrijke zaken wordt altijd eerst overleg met de medezeggenschapsraad (MR). In de MR praten ouders en leerkrachten op beleidsniveau mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school. Afhankelijk van het onderwerp wordt de MR alleen geïnformeerd, mag de MR een advies uitbrengen of moet de MR instemmen. Voor welke onderwerpen adviesbevoegdheid en voor welke instemmingsbevoegdheid geldt, is beschreven in de artikelen 10 t/m 14 van de Wet Medezeggenschap op Scholen. 

Instemmingsbevoegdheid houdt in dat de MR (of de geleding als die afzonderlijk instemmingbevoegdheid over een bepaald onderwerp heeft) het recht heeft een voorgenomen besluit van het bestuur goed of af te keuren. De MR kan instemming betuigen of onthouden. Het bestuur mag in dergelijke gevallen een voorgenomen besluit pas uitvoeren als de mr, of de geleding waar het om gaat, ermee instemt. Als de instemming wordt onthouden dient het bestuur het besluit aan te passen. 

Adviesbevoegdheid (die altijd voor de gehele MR geldt) betekent dat de MR het bestuur over een voorgenomen besluit mag adviseren. Het grote verschil met de instemmingsbevoegdheid is dat het bestuur een negatief advies van de medezeggenschapsraad naast zich neer mag leggen en door mag gaan met het uitvoeren van het voorgenomen besluit. Het bestuur moet daar in principe wel goede argumenten voor hebben. 

Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk verplicht. De bevoegdheden en de werkwijze van de MR zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement van de Maten. Sinds 1981 bestond de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Per 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (de WMS) daarvoor in de plaats gekomen. De WMS regelt de medezeggenschap in het primair, het speciaal en het voortgezet onderwijs. Als gevolg van de deregulering en de invoering van lumpsumfinanciering in het primair en in het voortgezet onderwijs hebben schoolbesturen meer mogelijkheden gekregen om eigen beleid te voeren. Schoolbesturen dienen over dit beleid echter wel verantwoording af te leggen. Hierdoor is het nodig geworden de positie van de medezeggenschapsraden te versterken, zodat ze een gelijkwaardige overlegpartner voor het schoolbestuur worden. 

De MR heeft recht op informatie van het schoolbestuur en recht op overleg met het bestuur (of met een afgevaardigde daarvan). Daarnaast heeft de MR initiatiefrecht, dat wil zeggen dat de raad zelf onderwerpen kan aandragen die ze met het bestuur/de directie wil bespreken. Het bestuur moet zorgen dat de MR zijn werk goed kan doen. Dat houdt in zorgen dat de MR op tijd de nodige informatie krijgt, dat de MR genoeg tijd krijgt om een standpunt te bepalen en eventueel de achterban te kunnen raadplegen en zorgen dat stukken waarover één van de geledingen iets te zeggen heeft, altijd ter informatie naar de andere geleding(en) worden gezonden. Als bestuur en MR het niet met elkaar eens worden, hebben beide het recht om de kwestie voor te leggen aan een geschillencommissie. 

Als u geïnteresseerd bent om zitting te nemen in de MR, kunt u zich aanmelden bij Karin Bekhuis.
E-mailadres: k.bekhuis@konot.nl

 

Hieronder vindt u het jaarverslag van afgelopen schooljaar.

Hieronder vindt u de jaarplanning voor dit schooljaar.