Klachtenregeling

Waar mensen werken, gaat er ook wel eens iets mis en his het goed als we daarover met elkaar ingesprek gaan. 

Wat kan er zoal mis gaan?
U kunt bijvoorbeeld ontevreden zijn over de manier waarop zaken op school geregeld zijn, over de manier waarop leiding wordt gegeven, de wijze waarop de leerkracht van uw kind in een bepaalde situatie heeft gehandeld en u wilt daarvan melding maken. Veruit de meeste grieven over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen de betrokken partijen worden opgelost, eventueel met tussenkomst van de directie of de schoolcontactpersoon. Indien bij de schoolcontactpersoon een melding/klacht wordt ingebracht, kan de directeur hiervan op de hoogte worden gesteld. Dit is afhankelijk van de aard van de melding/klacht. Als de betrokken partijen er echter onderling niet uitkomen is het goed om over een regeling te beschikken waarin de individuele rechten vastgelegd zijn en waarin zorgvuldig de interne rechtswegen aangegeven worden. Hieronder ziet u een schema waarin de klachtenprocedure wordt samengevat. De complete klachtenregeling van Konot is te vinden op de website van Konot.

Uiteraard kunt u er van uitgaan dat uw melding/klacht vertrouwelijk wordt behandeld.

De schoolcontactpersoon is door de school aangewezen (en is veelal een leerkracht). Hij of zij kan de klager eerste opvang bieden, bijstaan, en advies geven en zo mogelijk helpen of bemiddelen om tot een oplossing te komen. Hij of zij kan de klager zo nodig doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is een externe functionaris die de klager bijstaat en van advies dient. Daarnaast bemiddelt hij of zij bij het vinden van een oplossing, adviseert en ondersteunt eventueel bij het eventueel indienen van een schriftelijke klacht en de verdere procedure bij de klachtencommissie.
Tevens kan de vertrouwenspersoon de klager doorverwijzen naar een gespecialiseerde hulpverleningsinstantie.
 

Belangrijke gegevens
Schoolcontactpersoon: Lisette ter Linde 0541-532607
Vertrouwenspersonen: Vanessa Zwart 
Vertrouwensinspecteur (kantoor Zwolle): 0900-1113111
Externe klachtencommissie: Landelijk Klachtencommissie (LKC) p/a Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, 030-2809590, www.onderwijsgeschillen.nl, info@onderwijsgeschillen.nl.